kinderdagverblijf nabij Berkel en Rodenrijs
Een tweede thuis van huis
Kinderdagverlijf Bergschenhoek
Een tweede thuis van huis
kinderdagverblijf gemeente Lansingerland
Een tweede thuis van huis
Een tweede thuis van huis
kinderdagverblijf nabij Berkel en Rodenrijs
Een tweede thuis
van huis
Kinderdagverlijf Bergschenhoek
Een tweede thuis
van huis
kinderopvang
Een tweede thuis
van huis
kinderdagverblijf gemeente Lansingerland
Een tweede thuis
van huis

Kinderdagverblijf Pimmie in Bergschenhoek

Als je je kindje naar een kinderdagverblijf brengt, wil je dat hij of zij zich zoveel mogelijk thuis voelt. Bij Kinderdagverblijf Pimmie zijn we ons daar goed van bewust en daarom zijn we ook gevestigd in een woonhuis. Geen onpersoonlijke zaal of schoollokaal, maar huiselijkheid en gediplomeerde leidsters die weten wat je kind nodig heeft.

kinderdagverblijf nabij Berkel en Rodenrijs

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf Pimmie is een kinderopvang met veel persoonlijke aandacht waarbij kleinschaligheid en huiselijkheid centraal staan. We bieden opvang aan kindjes vanaf 8 weken tot 4 jaar oud. Onze kinderopvang is ingericht met twee horizontale groepen met een huiselijke inrichting.
 
Onze leidsters zijn gediplomeerd en kijken welke benadering het beste bij een kindje past. Voor de één betekent dit wat vaker een knuffel, waar de ander gebaat is bij afstand tijdens bijvoorbeeld een spel of bezigheid. Voorop staat dat elk kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in een veilige en sfeervolle omgeving. Hierbij bieden we een duidelijke structuur met onze dagschema’s.

Een vertrouwd gezicht voor de kinderen
Ons team bestaat uit vaste leidsters met op elke groep twee vertrouwde gezichten. Dit is voor de kindjes erg prettig, maar ook zeker voor jou als ouder. Bij afwezigheid van een vaste leidster is het nodig dat iemand anders de taken overneemt. Op zo’n moment laten we een vaste invalkracht komen, die kennis heeft gemaakt met de kinderen. Zo is een goede vervanging altijd gewaarborgd. Alle leidsters zijn zich goed bewust van onze visie, waardoor de kinderen altijd in goede handen zijn.

kosten kinderdagverblijf Pimmie

Wat zijn uw kosten bij Kinderdagverblijf Pimmie

Ons kinderdagverblijf heeft speciaal voor u een rekentool laten ontwikkelen waarin u precies kunt berekenen wat de netto kosten zijn voor de opvang van uw kindje.

Ga naar de rekentool

Kinderdagverlijf Bergschenhoek

Brancheorganisaties en Kinderdagverblijf Pimmie

Ons kinderdagverblijf is aangesloten bij verschillende brancheorganisaties. We zijn bevoegd om leerlingen op te leiden als kinderleidster en onze stageplaatsen zijn erkend door Calibris.

Ook zijn we lid van de MO-groep, de brancheorganisatie voor sociaal werk. Zij heeft een informatieve website, signaleert knelpunten, trends, ontwikkelingen, voert politieke lobby en sluit de cao-kinderopvang af. Daarnaast vertegenwoordigt de MO-groep Kinderopvang de kinderopvangbranche naar ministeries en de Tweede Kamer, coördineert een meerjarig imagotraject en werkt aan kwaliteitsbeleid voor de branche.

Pedagogisch medewerkster  vacature

Bent u pedagogisch medewerkster en spreekt ons concept u aan?

Kunt u zich vinden in onze visie, beleid, het kleinschalige en huiselijke karakter van ons Kinderdagverblijf...     
Wij komen graag met u in contact!                                                               
Ook indien wij geen vacature hebben, maken wij graag kennis met u.
Neemt u contact op via onze contactpagina of stuurt u uw CV per email.

kinderopvang

Onze stagiaires

Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang, zijn er stagiaires aanwezig bij Kinderdagverblijf Pimmie. Zowel de kinderen als de stagiaire hebben er belang bij om vertrouwd met elkaar te raken. Onze stagiaires draaien dan ook volwaardig mee.

Alle activiteiten en werkzaamheden van stagiaires gebeuren onder begeleiding van een ervaren leidster. Gedurende de stage worden de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat de stagiaire een aanvulling is op de vaste leidsters. De professionaliteit en de kwaliteit blijven hierdoor gewaarborgd.

Voor BBL’ers (beroeps begeleidende leerweg) geldt dus dat zij in het 1e en 2e jaar boventallig worden ingezet. In hun derde en laatste jaar wordt er gekeken of zij als voltallig leidster kunnen meedraaien. Dit gebeurt in overleg met school en in een vergadering met de leidsters en houder van het kinderdagverblijf.

Een BBL’er wordt alleen voltallig ingezet als iedereen het unaniem eens is over de competenties. Bovendien is er altijd iemand in de directe omgeving die als back-up van de BBL’er kan dienen.

GGD - kinderdagverblijf gemeente Lansingerland

GGD

De GGD komt minimaal 1 keer per jaar langs bij alle kinderdagverblijven, zowel aangekondigd als onaangekondigd. Bij ons is dit GGD Rotterdam. Zij controleren kinderdagverblijven op onder andere werkwijze en veiligheid. Hun bevindingen over alle kinderdagverblijven houden zij bij in een landelijk registerOnze inspectierapporten kan je hier bekijken.

Kinderdagverblijf Lansingerland

Klachtenregeling

Hoewel we ons uiterste beste doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. Wij staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan er een klacht ingediend worden. Als u een klacht heeft zijn er twee mogelijkheden om deze te melden, een interne melding en/of een externe melding. Pimmie is aangesloten bij de Geschillencommissie voor externe klachtenprocedures.

Interne klachtenbehandeling

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Het klachtenformulier is te vinden in de zwarte ordner in de garderobe en de website. Voor de behandeling  van uw klacht, dient uw klacht voorzien te zijn van dagtekening, uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres), de naam van uw kind, de naam van de groep/opvang van uw kind, gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat en een beschrijving van de klacht. Na ontvangst van de klacht krijgt de krijgt de klager binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. De klacht wordt, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een termijn van zes weken na de ontvangstbevestiging afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Bent u van mening dat uw klacht, na doorlopen van de interne procedure niet of niet naar behoren opgelost is, bent u vrij om de klacht extern te melden. Het volledige klachtenreglement van Pimmie is te vinden in de zwarte ordner in de garderobe en de website.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.